TL Kjell Haug

Ut på tur!


Kjell Haug er den som her vært troppsleder lengst i troppens historie. Som speider fra troppens start og gjennom 8 år som troppsleder kjenner han livet i 1.Ski bedre enn de fleste.

Dette var før speiderhusets tid og dette preget arbeidet en del, forteller Haug.

Vi holdt møter i ulike lånte lokaler som varierte gjenom tiden. Troppsmøter ble blant annet holdt i Menighetshuset. Ellers brukte vi også et kjellerlokale i det nå revne bygget som lå ved siden av Ski Bygg (nå Ski Storsenter-tomten) i Jernbaneveien. Det sier seg selv at det ligger begrensinger i speiderarbeidet i slike lokaler. Patruljemøter ble holdt på rundgang hjemme hos speiderne.

Haug forteller at turlivet var en populær aktivitet. Spesielt var det Sørmarka som ble brukt. Det ble overnattet i telt eller gapahuk bygd av granbar. Vinterstid var det Sterkerud som var hovedmålet. Uteturer på vinterstid hadde vi ikke utstyr til, sier Kjell. Ofte ble det syklet til Langenområdet. Kjell forteller at de rodde over Langen. På hjemturen ble det bygget flåte som utstyret ble lagt på. Flåten ble deretter dyttet over vannet av de svømmende guttene.

Ski var for øvrig mindre på den tiden så naturen var nærmere der man bodde. Blant annet hadde skogsfuglen spillplass der Radiostasjonen ligger i dag.

Hvor ofte var det møter, og hva gjorde dere på møtene?

Troppsmøter var en gang i måneden. Patruljene hadde møter en gang i uken.

Troppsmøtet var vanligvis på ca. 1.5 timer. Møtene bestod foruten åpning med flagg- utrulling, av instruksjon, lek, sang og konkur-ranser. Norges Speiderguttforbund hadde ikke noe godt utbygd program. Likevel ble det arbeidet en del med grader og merker. Det var imidlertid få av guttene som tok 1.graden.

Foreldrene er en viktig ressurs i speiderarbei-det Haug minnes at foreldreforeningen var aktivt med i arbeidet. Det er likevel et "fak-tum" at uansett om troppen er stor eller liten, er antall foreldre konstant. Dette innebærer at det alltid vil være en kjerne som gjør mes-teparten av arbeidet.

Avslutningsvis - hva har speiderarbeidet betydd for deg, Kjell? Spesielt er friluftslivet Også samværet med ungdom ga meg sa mye at jeg senere omskolerte meg til lærer. Det å arbeide sammen med Trygve betydde også mye. Han var et eksempel til etterfølgelse.