Hva er speiding?

4 stikkord gjør alt mye klarere


 
Vennskap
Speiding er vennskap. Vennskap er utgangspunktet for skapende kontakt mellom mennesker. Ekte vennskap er kanskje en mangelvare i dagens samfunn. Det gjelder mellom kamerater og mellom folkeslag. Vennskapet krever at du aktivt stiller opp og gjør hva du kan for å hjelpe og støtte din venn. Mange gode vennskap har startet i speiderpatruljen – vennskap som har holdt livet ut. Vi tror vilkårene i speideren for å utvikle og holde på vennskap er bedre enn i de fleste andre organisasjoner.Friluftsliv
Speiding er friluftsliv. Friluftsliv er å oppleve. Du får oppleve nærhet til naturen og til venner. Varmen fra bålet og duften av skog, bål og nykokt kaffe etter arbeidet med å slå leir. Friluftslivet er både en ramme om speiderarbeidet og en aktivitet av stor selvstendig betydning. Aktivitetene spenner vidt, fra lek og idrett i nærmiljøet og korte turer i kjent terreng, til barske overnattinger i snøhule. Aktivt friluftsliv gir kunnskaper om miljø- og ressursbruk. Det gir dessuten rom for alle former for fysisk aktivitet, uavhengig av kondisjon og styrke. Friluftsliv gir en ramme for å praktisere kameratskap og vennskap. Det utvikler også den enkelte speiders selvstendighet og evne til å ta ansvar og løse praktiske oppgaver. Alt sammen mens vi har det spennende og moro.Praktisk viten
Speiding er pratisk viten Det speiding handler om er i stor grad at teori omsettes i praksis – læring ved egenaktivitet. Du får muligheten til å prøve og feile – og prøve om igjen. Når du lærer gjennom å gjøre, får du også trening i selv å finne løsning på problemene. Evne til å se sammenhenger og forstå årsaker er to viktige elementer, ikke bare i løsning av praktiske problemer, men også i lederskap. Gjennom praktisk erfaring og samarbeid i en patrulje utvikles også evne til å løse konflikter mellom mennesker. Poenget med speiderarbeidet er ikke å utvikle speidertekniske eksperter. Det er å utvikle mennesker som er i stand til å forvalte og forbedre mulighetene som ligger hos en selv, hos andre og i samfunnet.Livskvalitet
Speiding som livskvalitet Alle bærer vi i oss et sett av verdioppfatninger som er et resultat av påvirkning – og av personlig utvikling. Speiderbevegelsen har langt på vei definert hva den oppfatter som sentrale verdier; vennskap, nestekjærlighet, toleranse, ansvar, selvstendighet, respekt for naturen og menneskers tro. Livskvalitet skapes når vi klarer å realisere disse verdiene til grunnleggende holdninger som vises i praktiske handlinger. Vi tror at ved å utvikle våre speidere til trygge og selvstendige personer, yter vi også et bidrag til å skape en bedre verden. Mennesker som har personlig overskudd og trygghet, vil kunne delta i andre menneskers utvikling og i utviklingen av fellesskapet. Det er livskvalitet.Hva er det vi gjør?
Det som særpreger speiderbevegelsen er at den gir meningsfylte aktiviteter og samtidig er den mest allsidige organisasjon for barn og unge. Speidingen sikter på å utvikle speiderne til helhetlige mennesker. De fire punktene ovenfor taler om et menneske som føler ansvar og bryr seg om andre, tar med friluftsliv som en viktig del av sin fysiske fostring, et praktisk menneske som er trenet i å løse de mange utfordringer og oppgaver som en vil møte på livsveien, og som viser en åpen holdning til religiøse verdier.